Terug naar Column index

September 2012 - Samenwerking met MS4 Research Institute werpt eerste vruchten af

Sinds enkele jaren bestaat er een samenwerking tussen het Nationaal MS Fonds en het MS4 Research Institute (MS4RI). Zo is bijvoorbeeld het MS4RI verantwoordelijk voor de wetenschappelijke evaluatie van het Can Do Training  project. Bij die beoordeling staat het effect van Can Do Training (CDT) op autonomie en self-efficacy centraal. De voorlopige bevindingen zijn uitgesproken positief en worden hier besproken. De volledige resultaten presenteren we tijdens het ECTRIMS congres, dat van 10-13 oktober gehouden wordt in Lyon, Frankrijk.

CDT is erop gericht om bij  mensen met MS de autonomie en self-efficacy te verbeteren. Het is geen zeldzaamheid dat mensen met MS als gevolg van hun klachten of veranderde neurologische functies minder zelfredzaam worden. Dit kan ertoe leiden dat hun autonomie en self-efficacy afnemen. Self-efficacy is een psychologisch concept dat verwijst naar de mate waarin iemand vertrouwen heeft in zijn of haar vermogen om bepaald gedrag  te vertonen in specifieke situaties. Het gaat om het vertrouwen in de toekomst zelf iets te kunnen bewerkstelligen. Het grote belang van iemands autonomie en self-efficacy blijkt uit het feit dat verlies ervan gepaard gaat gepaard met een vermindering van de kwaliteit van leven. Ook kan het ertoe leiden dat mensen het zicht op hun eigen mogelijkheden kwijt raken. Zo ontstaat een vicieuze cirkel en raken eerst nog aanwezige potenties uiteindelijk geheel verloren.

Wanneer autonomie en self-efficacy afnemen ondervinden ook de partners en mantelzorgers hiervan de gevolgen: minder autonomie en self-efficacy vertaalt zich vaak in een meer intensieve belasting van of oneigenlijk beroep op partners en mantelzorgers.

De CDT studie onderzoekt de mogelijke effecten van CDT voor mensen met MS en hun partners/mantelzorgers. De autonomie wordt gemeten via de Impact op Autonomie en Participatie (IPA) vragenlijst die bestaat uit 32 vragen. De IPA geeft informatie over de mate van belemmeringen en de mate van probleemervaring.  De self-efficacy wordt gemeten met behulp van de uit 18 vragen bestaande Multipele Sclerose Self-Efficay Schaal (MSSES). De MSSES geeft inzicht in de mate van functioneren en de mate waarin men controle kan uitoefenen. Het onderzoek startte voorjaar 2011 en onlangs hebben we de eerste bevindingen geanalyseerd. Het gaat om de gegevens zoals verkregen bij 20 deelnemers voorafgaand aan en 6 maanden na de training. Ten opzichte van de uitgangssituatie bleken de gemiddelden voor beide IPA scores gedaald: zowel voor belemmeringen als voor probleemervaring. Tevens waren de beide MSSES scores voor functioneren en controle duidelijk gestegen. Gezien de mate van veranderingen is de verwachting gerechtvaardigd dat bij de meeste mensen na CDT inderdaad sprake is van een merkbare verbetering in autonomie en self-efficacy.

Deze eerste uitkomsten zijn een sterke aanwijzing dat CDT inderdaad een merkbaar gunstig effect kan hebben op probleemervaring, belemmeringen, functioneren en controle tot minstens 6 maanden na de training. Uit de reacties die het Nationaal MS Fonds ontving kwam naar voren dat ook mensen met MS zonder partner of vaste mantelzorger behoefte hebben aan CDT. Naar aanleiding van deze eerste resultaten zullen we in een gecontroleerde vervolgstudie de effecten van CDT verder onderzoeken.  

Bent u geïnteresseerd in deelname aan CDT of wilt u nadere informatie ontvangen neem dan contact op met Astrid Hussaarts, projectcoördinator CDT, via 010-5919839.

ECTRIMS Posterpresentatie: Abstract No. 906 - Improved autonomy and self-efficacy in people with multiple sclerosis after Can Do Training with Partners  P. Jongen, R. Ruimschotel, M. Heerings, L. Duyverman, L. Visser, J. Vissers, H. Wolper, A. Hussaarts, M. van Droffelaar, G. Borm, A. Van der Zande; MS4 Research Institute (Nijmegen, NL); PsyToBe (Rotterdam, NL); Nationaal MS Fonds (Maassluis, NL); St. Elisabeth Ziekenhuis (Tilburg, NL); Radboud University (Nijmegen, NL).  Postersessie “Comprehensive care and rehabilitation” tijdens Postersessie I, donderdag 11 oktober 2012 van 15.30 – 17.00 uur.

Terug naar Column index

Opbellen
E-mail
Info